health news

แนวทางที่เหมาะสมในการป้องกัน

การศึกษาค้นคว้าและการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย ART ในช่วงต้น ๆ อาจเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกัน เราจำเป็นต้องระมัดระวังในการพัฒนาความดันโลหิตสูงในกลุ่มเด็กที่รับการรักษาด้วย ART เพื่อใช้การปรับเปลี่ยนตามไลฟ์สไตล์ในช่วงต้นและหากจำเป็นต้องใช้ยารักษาโรค ข้อจำกัด ของการศึกษานี้รวมถึงการศึกษาเฉพาะเด็กที่คลอดเดียว